HEALTH PROTOCOL OF KLEONIKI HOTEL


covid19-certificate

Αγαπητοί επισκέπτες,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το ξενοδοχείο μας έχει λάβει πιστοποίηση ως προς τη λήψη μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19 από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης.

Οι υπεύθυνοι του καταλύματος έχουν επίσης πιστοποιηθεί και έχουν ενημερώσει το υπόλοιπο προσωπικό για τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής και αποφυγής μετάδοσης του ιού.

Το κατάλυμα έχει φροντίσει για τη λήψη αυξημένων μέτρων υγιεινής και έχει γίνει διεύρυνση διάρκειας check-out και check-in μεταξύ των διαμονών (check out μέχρι τις 11.00 πμ και check in από τις 3.00 μμ).

Διασφαλίζεται με αυτόν τον τρόπο ότι μεταξύ διαφορετικών πελατών το δωμάτιο καθαρίζεται και απολυμαίνεται επιμελώς, καθώς και ότι ακολουθείται επαρκής φυσικός αερισμός του χώρου.

Απαγορεύεται η είσοδος στα δωμάτια σε μη διαμένοντες.

Επίσης υπάρχει ενημέρωση με τα διαθέσιμα μέσα εντός του καταλύματος (π.χ. σε τηλεόραση κοινόχρηστου χώρου, σήμανση προ της εισόδου στους επιμέρους κοινόχρηστους χώρους και έντυπη ενημέρωση στην υποδοχή).

Διαθέτουμε ειδικό εξοπλισμό (medical kit) για την περίπτωση εμφάνισης περιστατικού, όπως γάντια και μάσκες μιας χρήσης, αντισηπτικά, καθαριστικά μαντηλάκια, ποδιά, μακρυμάνικη ρόμπα, θερμόμετρο laser.

Υπάρχει plexi glass στην υποδοχή και στο bar,αντισηπτικό, γάντια και μάσκα για χρήση από τον πελάτη στην υποδοχή και στο bar και γίνεται τακτική απολύμανση των επιφανειών της υποδοχής και του bar και φυσικά προσεκτική απολύμανση των κλειδιών.

Το προσωπικό καθαριότητας χρησιμοποιεί χειρουργική μάσκα, γάντια και αδιάβροχη ρόμπα μιας χρήσης.

Αποφεύγεται ο συχνός καθαρισμός δωματίου κατά τη διάρκεια της διαμονής, παρά μόνο κατόπιν αιτήματος του πελάτη.

Έχει γίνει τοποθέτηση καλύμματος μιας χρήσης στα χειριστήρια της τηλεόρασης και του κλιματιστικού.

Οι υφασμάτινες επιφάνειες (πχ ταπετσαρίες επίπλων) καθαρίζονται με συσκευή ατμού (θερμοκρασία>70°C).

Εκτελούμε καθημερινό άνοιγμα θυρών και παραθύρων για φυσικό αερισμό του χώρου.

Τηρούνται οι κανόνες υγιεινής από το προσωπικό κατά τη διαλογή ακαθάρτων λινών με χρήση των ενδεδειγμένων ΜΑΠ (ειδικής ποδιάς μιας χρήσης πάνω από τη στολή, γαντιών και μάσκας).

Γίνεται τοποθέτηση των χρησιμοποιημένων υφασμάτων, κλινοσκεπασμάτων και πετσετών σε ειδικές, κλειστές, επισημασμένες σακούλες ή σάκους, προκειμένου να μεταφερθούν στους χώρους πλυντηρίων.

Μετά από κάθε αλλαγή επισκεπτών απολυμαίνονται τα καθίσματα, τα τραπεζάκια, τα κουτιά φύλαξης προσωπικών αντικειμένων, οι τιμοκατάλογοι και κάθε άλλο αντικείμενο το οποίο θα χρησιμοποιήσει ο επόμενος πελάτης.

Απολυμαίνουμε σχολαστικά κάθε ξαπλώστρα/κάθισμα μετά από κάθε χρήση.

Επίσης γίνεται σύσταση στους πελάτες για αποφυγή χρήσης ανελκυστήρων.

Έχει γίνει τοποθέτηση απολυμαντικών στις εισόδους και σύσταση για χρήση κατά την είσοδο και έξοδο καθώς και χρήση μάσκας.

Γίνεται συχνή καθαριότητα ανελκυστήρων με έμφαση σε επιφάνειες που αγγίζονται συχνά (χερούλια, κομβία κλπ).

Σήμανση για υπενθύμιση στους επισκέπτες να τηρούν αποστάσεις.

Υπάρχει τηλεφωνική γραμμή με 24ωρη δυνατότητα επικοινωνίας για έκτακτες ανάγκες καθώς και η 24ωρη δυνατότητα επικοινωνίας με πιστοποιημένο γιατρό covid-19 και επίσκεψη στο κατάλυμα εφόσον κριθεί απαραίτητο.

Βασιζόμαστε στην καλή συνεργασία όλων κι έτσι είμαστε σίγουροι ότι θα έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα.

Με εκτίμηση.

Kleoniki Mare.


Dear Guests,

We would like to inform you that our hotel has been certified to take measures to prevent and deal with the COVID-19 pandemic by accredited certification bodies.

The people in charge of the accommodation have also been certified and have informed the rest of the staff about the necessary hygiene measures and how to prevent the transmission of the virus.

The accommodation has taken care of increased hygiene measures and has extended the check-out and check-in time between stays (check out until 11.00 am and check in from 3.00 pm). This ensures that between different customers the room is thoroughly cleaned and disinfected, as well as that adequate natural ventilation of the space is followed. Non-residents are not allowed in the rooms.

We have special equipment (medical kit) in case of incident, such as gloves and disposable masks, antiseptics, cleaning wipes, apron, long-sleeved robe, laser thermometer.

There is a protective glass in front of the reception and the bar, antiseptic, gloves and mask for use by the customer in the reception and in the bar and there is regular disinfection of the reception and bar surfaces and of course careful disinfection of the keys.

Cleaning staff use a surgical mask, gloves and a disposable waterproof robe.

Frequent room cleaning is avoided during the stay, unless explicitly requested of the customer.

A disposable cover has been placed on the TV control and air condition control of each room.

Fabric surfaces (e.g. furniture upholstery) are cleaned with a steam device (temperature > 70°C).

We perform daily opening of doors and windows for natural ventilation of the space.

Hygiene rules are followed by staff when sorting the dirt linen by using the appropriate equipment (special disposable apron over the uniform, gloves and mask)

Used fabrics, bed linen and towels in special closed, labeled bags or sacks in order to be transferred to the laundry areas.

After each change of customers, the seats are disinfected, coffee tables, storage boxes for personal items, price lists and everything that is going to be used by the next customer.

Thoroughly disinfect each chair / seat after each use.

Customers are also advised to avoid using the elevator.

Disinfectants have been installed at the entrances and recommended for use at the entrance and exit as well as the use of a mask.

Elevators are frequently cleaned with emphasis on often touch surfaces (handles, buttons, etc.)

Signs to remind customers to keep their distance

There is a telephone line with 24-hour communication for emergencies needs as well as 24-hour possibility to communicate with a certified doctor covid-19 and visit the accommodation if it is necessary.

We rely on the good cooperation of everyone and so we are sure that we will have the best result.

Yours sincerely.

Kleoniki Mare.


Chers visiteurs,

C’est notre plaisir à vous informer que notre hôtel a été certifié pour prendre des mesures de prévention et de lutte contre la pandémie COVID-19 par des organismes de certification accrédités.

Les responsables de l’hébergement ont également été certifiés et ont informé le reste du personnel des mesures d’hygiène nécessaires pour éviter la transmission du virus.

Le logement a pris en charge des mesures d’hygiène accrues et a prolongé les heures de départ et d’enregistrement entre les séjours (départ jusqu’à 11h00 et enregistrement à partir de 15h00). Cela garantit qu’entre différents clients la pièce est soigneusement nettoyée et désinfectée, ainsi qu’une ventilation naturelle adéquate de l’espace est suivie. Les non-résidents ne sont pas admis dans les chambres.

Nous disposons d’équipements spéciaux (kit médical) en cas d’incident, tels que gants et masques jetables, antiseptiques, lingettes de nettoyage, tablier, peignoir à manches longues, thermomètre laser.

Il y a un verre de protection devant la réception et le bar, des antiseptiques, des gants et des masques à l’usage du client à la réception et au bar et il y a désinfection régulière des surfaces de la réception et du bar et bien sûr désinfection minutieuse des clés.

Le personnel de nettoyage utilise un masque chirurgical, des gants et une robe imperméable jetable.

Un nettoyage fréquent des chambres est évité pendant le séjour, uniquement à la demande du client.

Un couvercle jetable a été placé sur la commande du téléviseur et contrôle de la climatisation de chaque pièce.

Les surfaces en tissu (par ex. Les tissus d’ameublement) sont nettoyées avec un appareil à vapeur (température> 70 °C).

Nous effectuons quotidiennement l’ouverture des portes et fenêtres pour une ventilation naturelle de l’espace.

Les règles d’hygiène sont respectées par le personnel lors du tri des saletés linge en utilisant tablier jetable spécial sur le uniforme, gants et masque.

Tissus usagés, linge de lit et serviettes dans des sacs ou des sacs spéciaux, fermés et étiquetés afin d’être transférés dans les zones de lavage.

Après chaque changement de client, les sièges sont désinfectés,les tables aussi, les boîtes de rangement pour objets personnels, listes de prix et tout les objets que le client suivant va utiliser.

On conseille aux visiteurs d’éviter d’utiliser les ascenseurs.

Des désinfectants ont été installés aux entrées et recommandés pour une utilisation à l’entrée et à la sortie ainsi que l’utilisation d’un masque.

Les ascenseurs sont fréquemment nettoyés en mettant l’accent sur les surfaces tactiles souvent (poignées, boutons, etc.).

On a mis des signes pour rappeler aux visiteurs de garder leurs distances.

En fin, Il y a une ligne téléphonique avec la communication de 24 heures en cas d’urgence, ainsi que la possibilité de 24 heures de communiquer avec un médecin certifié Covid-19 et de visiter.

L’hébergement si nécessaire. Nous comptons sur la bonne coopération de tous et nous sommes donc sûrs d’obtenir le meilleur résultat.

Cordialement.

Kleoniki Mare.


Sehr geehrte Gäste,

wir möchten Sie darüber informieren, dass unser Hotel von akkreditierten Zertifizierungsstellen zertifiziert wurde, um Maßnahmen zur Vorbeugung und Bekämpfung der COVID-19-Pandemie zu ergreifen.

Die für die Unterkunft verantwortlichen Personen wurden ebenfalls ausgebildet bzw. zertifiziert und haben den Rest des Personals über die erforderlichen Hygienemaßnahmen und über die Verhinderung der Übertragung des Virus informiert.

Das Hotel hat sich um erhöhte Hygienemaßnahmen gekümmert und die Check-out- und Check-in-Zeiten haben sich verlängert (Check-out bis 11.00 Uhr und Check-in ab 15.00 Uhr). Dies stellt sicher, dass zwischen verschiedenen Kunden der Raum gründlich gereinigt und desinfiziert wird und dass eine ausreichende natürliche Belüftung des Raums gewährleistet ist. Nichtansässige haben keinen Zutritt zu den Zimmern.

Wir haben spezielle Ausrüstung (medizinische Ausrüstung) für den Fall eines Vorfalls, wie Handschuhe und Einwegmasken, Antiseptika, Reinigungstücher, Schürzen, langärmelige Roben, Laserthermometer.

Vor der Rezeption und der Bar befindet sich ein Schutzglas, Antiseptikum, Handschuhe und Masken, die von Kunden in der Rezeption und an der Bar verwendet werden sollen bzw. müssen. Außerdem werden die Oberflächen der Rezeption und der Bar regelmäßig desinfiziert und natürlich die Schlüssel sorgfältig desinfiziert .

Das Reinigungspersonal verwendet eine OP-Maske, Handschuhe und einen wasserdichten Einwegmantel.

Eine häufige Zimmerreinigung wird während des Aufenthalts vermieden (wird sie aber trotzdem stattfinden, falls die Gäste diesen Wunsch äußern). Die TV-Steuerung und die Klimafernbedienung jedes Zimmers sind mit einer Einweg-schutzfolie versehen.

Stoffoberflächen (zB Möbelpolster) werden mit einem Dampfgerät (Temperatur> 70 ° C) gereinigt.

Wir öffnen täglich Türen und Fenster für eine natürliche Belüftung des Raums.

Die Hygieneregeln werden vom Personal beim Sortieren der Schmutzwäsche Mithilfe der entsprechenden Ausrüstung (spezielle Einwegschürze über Uniform, Handschuhen und Maske) streng eingehalten.

Gebrauchte Stoffe, Bettwäsche und Handtücher werden in spezielle, geschlossene, etikettierte große Tüten oder Säcke reingetan, um in die Wäsche-Bereiche transportiert zu werden.

Nach Abreise der Kunden werden Sitze, Kaffeetische, Aufbewahrungsboxen für persönliche Gegenstände, Preislisten und alles, was der nächste Kunde verwenden wird, desinfiziert.

Wir desinfizieren jeden Stuhl / Liegestuhl gründlich nach Gebrauch.

Den Kunden wird außerdem empfohlen, den Aufzug nicht zu benutzen.

An den Eingängen sind Desinfektionsmittel zu finden. Verwenden Sie Desinfektionsmittel beim Betreten bzw. Verlassen des Hotels und tragen Sie einen Mundschutz.

Aufzüge werden häufig mit Schwerpunkt auf häufig berührenden Oberflächen (Griffe, Knöpfe usw.) gereinigt.

Es gibt Schilder, welche die Kunden daran erinnern, Abstand zu halten.

Es gibt eine Telefonleitung mit 24-Stunden-Kommunikation für Notfälle sowie eine 24-Stunden-Kommunikationsmöglichkeit mit einem zertifizierten Arzt covid-19 , der die Unterkunft besuchen kann, falls nötig.

Wir verlassen uns auf die gute Zusammenarbeit aller und sind daher sicher, dass wir das beste Ergebnis erzielen werden.

Mit freundlichen Grüßen,

Kleoniki Mare